INAYATI

Od 1 stycznia 2016 roku nowa nazwa 

Międzynarodowego Zakonu Sufi Hazrat Inayat Khan! 


Oto informacja rozpowszechniona z początkiem Nowego Roku 2016 wśród sympatyków i przyjaciół Międzynarodowego Zakonu Sufi założonemu przez Hazrat Inayat Khan:

Hazrat Inayat Khan


Ku Jedynemu
Nasza nowa nazwa

Piszemy do Was, by podzielić się z Wami wiadomością mającą duże znaczenie dla naszej społeczności i dla naszej pracy. To wiadomość o decyzji podjętej zarówno z powodów racjonalnych, jak i głosu przewodnictwa, decyzji, która – jak ufamy – uczyni pracę, którą mamy do wykonania na świecie, bardziej klarowną.

Jak zapewne wiecie, Murshid Hazrat Inayat Khan przywiózł sufickie orędzie do zachodniego świata w roku 1910. W 1918 założył w Londynie Zakon Sufi (The Sufi Order), a w 1923 w Genewie Ruch Suficki (The Sufi Movement).

Słowo „Zakon” było i jest standardowym angielskim odpowiednikiem arabskiego słowa tariqa, oznaczającego suficką ścieżkę. Słowo „ruch” (ang. Movement) było na początku XX wieku znanym określeniem dla międzynarodowych organizacji duchowych.

Po śmierci Murshida prowadzeniem Ruchu Sufickiego zajęli się kolejno bracia Murshida i jego kuzyn. Aby odróżnić własną linię przekazu i kręgi mureed, starszy syn Murshida, Pir Vilayat, reaktywował w 1968 roku Zakon Sufi, później przemianowany na Międzynarodowy Zakon Sufi (The Sufi Order International).

„Zakon Sufi” nie jest jakąś specyficzną nazwą. Odnosi się generalnie do sufizmu, nie zaś do jakiejś konkretnej sufickiej tradycji. Kiedy Murshid założył na Zachodzie swój zakon, w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej nie istniały w tym czasie inne zakony sufi. Dlatego jakaś wyodrębniająca nazwa nie była potrzebna, a tworzenie jej mogłoby nawet spowodować nieporozumienia. Ten stan rzeczy nie zmienił się także w momencie reaktywacji w 1968 roku.

Dzisiaj sytuacja jest dokładnie odwrotna. Na Zachodzie istnieje bardzo wiele różnych zakonów sufi, nie wspominając o Azji, gdzie nasz zakon również się rozwija, a brak charakterystycznej, określającej nazwy w obecnej rzeczywistości jest źródłem nieporozumień.

Historycznie, zakony sufi zwyczajowo przyjmowały nazwę od imienia założyciela danego zakonu, dekady po jego śmierci. Dlatego zrozumiałe jest, że Murshid nie nadał nazwy swojemu zakonowi, która pochodziłaby od jego imienia, ale dla nas, którzy podążają jego śladami, taki zwyczaj zdaje się czymś właściwym i naturalnym, a zatytułowanie naszej pracy jego imieniem jest uhonorowaniem jego pamięci oraz hołdem złożonym jego duchowemu przesłaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz głębokie znaczenie nadchodzących czasów, w pierwszy dzień 2016 roku ogłaszamy, że Międzynarodowy Zakon Sufi od teraz będzie nosił nazwę: Zakon Inayati (ang. The Inayati Order).

Pełna nazwa zakonu zaś będzie brzmieć: Zakon Inayati: Suficka ścieżka duchowej wolności.

Nazwa: Inayatiyya będzie traktowana jako synonim.

Zarządy poszczególnych organizacji w różnych krajach zostały poinformowane z wyprzedzeniem o powyższej zmianie. Logo zakonu zostało zarejestrowane, nabyliśmy również szereg odpowiednich adresów internetowych. Oczywiście, zajmie trochę czasu uaktualnienie wszystkich naszych dokumentów oraz drukowanych i elektronicznych materiałów we wszystkich językach.

Przyjmując powyższą nazwę, nie rościmy sobie prawa do wyłączności w reprezentowaniu Sufickiej Ścieżki Duchowej Wolności Murshida i chcielibyśmy z mocą potwierdzić, że wszystkie linie przekazu, społeczności i organizacje związane z Murshidem na drodze inicjacji i oddania są naszymi cenionymi przyjaciółmi i sojusznikami w sufickiej sprawie.

Imię Inayat oznacza kochającą życzliwość. Niech nazwa naszego zakonu przypomina nam zawsze o tej niezwykle ważnej jakości naszej istoty, kiedy kroczymy na drodze służby Bogu i ludzkości.

Amen.

Pir Zia oraz Rada Orędzia 


English original - Oryginał angielski 

Our New Name

We are writing to share with you news of great importance for our community and our work. This is news of a decision that is rooted in both reason and guidance; a decision that, we believe, will clarify the work that is ours to do in the world.

As you know, Hazrat Inayat Khan, our Murshid, brought the wisdom of Sufism to the Western world in 1910. He founded The Sufi Order in London in 1918 and The Sufi Movement in Geneva in 1923.

The word “Order” was, and remains, the standard English rendering of the Arabic word tariqa, referring to a Sufi path. The word “Movement” was a familiar designation in the early twentieth century for international spiritual organizations.

After Murshid’s death, his brothers and cousin successively led The Sufi Movement.  To distinguish his own lineage and circle of mureeds, Murshid’s elder son Pir Vilayat revived the name “The Sufi Order” in 1968 (later updated as The Sufi Order International).

“The Sufi Order” is a nonspecific name: it refers to Sufism in general, but to no one tradition of Sufism in particular. When Murshid established his Order in the West, no other Sufi Orders were active in Western Europe or North America. A more specific name was therefore unnecessary and, in fact, would likely have caused confusion. This was still largely the case in 1968.

Today the situation is just the opposite: there are many Sufi Orders in the West—not to mention in Asia, where our Order is also spreading—and a nonspecific name is therefore a source of misunderstandings in the current environment.

In the history of Sufism, Orders have traditionally adopted the name of their founder in the decades following the founder’s death. Murshid understandably did not name his Order after himself, but long-established Sufi custom renders it natural and proper for us, who follow in his footsteps, to honor his memory and confirm our allegiance to his spiritual message by taking his name as the rubric of our work.

In consideration of these facts, and moved by a deep sense that the time has come, on this first day of the year 2016, we announce that The Sufi Order International will henceforth be known as The Inayati Order.

As a fuller designation the Order will be introduced as The Inayati Order: A Sufi Path of Spiritual Liberty. The name Inayatiyya will be considered a welcome synonym.

The Boards of the various national organizations have been informed in advance of this change. The trademark has been obtained, and we have acquired a number of relevant website addresses. It will, of course, still take some time to update all of our documents and printed and electronic materials in various languages throughout the world.

In adopting this name, we make no claim of exclusivity in representing Murshid’s Sufi Message of Spiritual Liberty. Indeed, we affirm all lineages, communities, and organizations linked to Murshid through initiation and devotion as our esteemed friends and allies in the Sufi cause.

The name Inayat means lovingkindness. May the name of our Order remind us always of this vitally important quality of being as we follow the path of service to God and humanity, amin.

Signed:

Pir Zia

The Message Council 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz